Coaching

Onze coaching bestaat vaak uit een combinatie van onderstaande thema’s, omdat er bij een cliënt meerdere aandachtspunten of pijnpunten kunnen zitten. We houden dan niet vast aan één richting, aan één model, aan één doel. We zetten onze kennis, ervaring en expertise in om jou stappen te laten zetten zodat je situatie verbetert. Zodat je weer Sterk op het Werk kan zijn.

 

Dit bereiken wij door een omgeving te creëren waarin je open en met vertrouwen kan praten. Bij ons is er veel ruimte voor nadenken, spiegelen, verbinden en, zo nodig, een duw in de goede richting.

Enkele Thema’s waarop wij coachen

 • Performance coaching
 • Duurzame inzetbaarheid & Talentontwikkeling
 • Weerbaarheid & Assertiviteit
 • Vitaliteit
 • Loopbaanbegeleiding
 • Leiderschap
 • Outplacement & Afscheid nemen

 

PERFORMANCE COACHING

Een doelgerichte vorm van coaching, waarbij de huidige situatie uitgangspunt is en we gaan werken naar een gewenste situatie. In een beperkt aantal sessies begeleiden wij je bij het realiseren van bepaalde doelen; Wat wil je bereiken; Waar sta je nu; Welke opties en obstakels zie je; Wat moet je doen, wat kan je doen, wat ga je doen?

 

Door middel van vraag- en antwoord gesprekken, reflecties en (zonder oordeel) spiegelen wordt creatief denken en doelgericht handelen gestimuleerd.

 

DUURZAME INZETBAARHEID & TALENTONTWIKKELING

In het HR-beleid van organisaties vormt Duurzame inzetbaarheid momenteel een centraal begrip. Het gaat over wat een werknemer kan en wil en wat het werk of de werkgever vraagt en biedt.

 

Omdat arbeidsmarkt, organisatie en medewerkers voortdurend in verandering zijn, betreft duurzame inzetbaarheid dus ook een continue afstemming tussen de partijen.

 

Kwalificatie- en motivatieveroudering en onvoldoende flexibiliteit zijn hierin bedreigende factoren. Om die te tackelen is er doorlopend aandacht nodig voor vitaliteit, ontwikkeling, baan(her)ontwerp en mobiliteit. Makkelijker gezegd dan gedaan. Coaching van de individuele medewerker of het trainen van de (lijn)managers kan hierbij helpen. Wat belemmert een medewerker om betrokken te zijn, om zich in te zetten voor groei en gezondheid? Hoe kunnen beide partijen interessant voor elkaar blijven? En welke opties hebben managers om hun teams hierop aan te sturen?

 

WEERBAARHEID & ASSERTIVITEIT

In deze coaching, gebaseerd op o.a. het Rots & Water principe (zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen), wordt via gesprekken en oefeningen gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen, de sociale- en communicatieve vaardigheden en het omgaan met conflictsituaties.

 

De weerbaarheidscoaching zet in op het creëren van meer eigenwaarde en het ombuigen van onzekerheid naar zekerheid. Naast (licht) fysieke oefeningen voor het letterlijk versterken van de weerbaarheid, zal er ook aandacht worden besteed aan verbale- en non verbale weerbaarheid.

 

De coaching is uitermate geschikt voor mensen die:

 • Willen werken aan sociale- en communicatieve vaardigheden
 • Zich niet goed durven uiten
 • Moeite hebben met ruimte innemen
 • Eigen grenzen niet durven aangeven
 • Verlegen of teruggetrokken zijn
 • Een negatief zelfbeeld hebben

 

VITALITEIT

Tijdens het werk kunnen we inspirerende momenten ervaren, in de flow zijn, onze beste bijdrage leveren, op onze plek zitten. Was iedereen dat maar gegund. In de praktijk blijkt dat organisaties veel omzet mislopen omdat medewerkers niet fit zijn, niet voldoende vitaal. Dat kan ook liggen aan de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Vaak ligt het ook aan de wijze waarop iemand met zichzelf en zijn omgeving omgaat.

 

Meestal is er onvoldoende bewustzijn over de eigen voorwaarden en mogelijkheden om vitaal te blijven. Overtuigingen kunnen een rol spelen in iemands welzijn. Maar ook minder gezonde leefpatronen; Onvoldoende beweging op en buiten het werk; Conflicten als gevolg van gebrekkige communicatie; Angst om niet goed genoeg te zijn en werk kwijt te raken; Hiërarchische patronen in de organisatie die de vitaliteit niet bevorderen. En vele andere kwesties.

 

Coaching rondom vitaliteit houdt in dat we onderzoeken welke patronen iemand heeft die de gezondheid ondermijnen, hoe de balans is tussen privé en werk, tussen input en output, tussen verwachtingen en resultaten en tussen inspanning en ontspanning. Daarnaast kunnen we gericht aandacht besteden aan ademhalings- en ontspanningsoefeningen, goede communicatie en gesprekstechnieken, lichaamsbeweging en zelfs aan voeding. En we bespreken welke verantwoordelijkheden bij de medewerker en/of bij de organisatie of leidinggevende liggen.

Het mag duidelijk zijn dat aandacht aan vitaliteit de duurzame inzetbaarheid van medewerkers vergroot.

 

LOOPBAANBEGELEIDING

Ieder mens heeft een loopbaan, betaald of onbetaald, binnen- of buitenshuis. Werk beslaat een belangrijk deel van ons leven en ons dagritme. Het vormt daarmee de grootste troef in handen om onszelf te ontwikkelen, onze talenten te gebruiken en onszelf te profileren. Voor veel mensen gaat dat niet vanzelf. Ook voor organisaties is het vaak een hele opgave om hun medewerkers optimaal uit de verf te laten komen.

 

Loopbaanmanagement gaat over het beheer van de loopbaan. Hoe kom je erachter welke talenten aanwezig zijn? En hoe zorg je er vervolgens voor dat ze tot hun recht komen? Wat is nodig om vitaal te blijven in het werk, om duurzaam inzetbaar te zijn? Wat vraagt het van de medewerker, wat van de organisatie? Hoe komt eenieder tot zijn recht in het werk?

 

Deze en andere vragen komen aan bod in een loopbaantraject. Het doel daarbij is de loopbaankoers helder te krijgen, de voorwaarden (waarden, kwaliteiten, inspiratiebronnen etc.) en ‘pit falls’ erbij in kaart te brengen en concrete stappen te bepalen om die koers te volgen. Daarbij hoort ook antwoord op de vraag te komen of en hoe organisatie en medewerker voor elkaar van belang zijn en kunnen blijven.

 

LEIDERSCHAP

Het schijnt dat de ene helft van Nederland de andere helft leidt. Dat betekent dat er vele managers, leiders, teamcoördinatoren, directeuren en bestuurders rondlopen. En hopelijk ook wérken.

 

Veel leidinggevenden komen voort uit het eigen team van professionals. Dat kan problematisch zijn. Want de nieuwe leider moet zijn of haar eigen groep ‘ontstijgen’, er tegelijk voeling mee houden én de focus minder op de inhoud en meer op het proces en de resultaten leggen. Voor veel mensen is dit een behoorlijke opgave en dit speelt op elk niveau in de organisatie.

 

Leiderschapsvraagstukken zijn zeer divers: wat is mijn (beste) managementstijl?

Voor het middenkader: hoe verhoud ik mij tot mijn eigen team enerzijds en de managementlagen boven mij anderzijds? Voor elke leider: hoe vertaal ik de visie en missie van de organisatie naar de werkvloer? En hoe zorg ik dat de noden van mijn team gehoord worden in de directie?

 

Voor leiders bovenin de organisatie: hoe versterken wij onze positie in de markt? Welke uitdagingen liggen er op organisatieniveau, op personeelsmanagement, of financieel terrein? Hoe houden we alle stakeholders tevreden? Voor alle leidinggevende: hoe creëer ik een goede werk-privé-balans? Hoe verbind ik hoofd, hart en hande(le)n?

 

Wij bieden alleen op maat gemaakte leiderschapsbegeleiding, omdat leiderschap naast enkele algemene thema’s vooral een individuele kwestie betreft. Wel verzorgen we trainingen voor managers die op dezelfde laag in de organisatie werkzaam zijn, om uit te wisselen over thema’s als hierboven genoemd.

 

OUTPLACEMENT / AFSCHEID NEMEN

Wanneer alle (preventieve) inspanningen zijn gedaan en de samenwerking toch teveel blijft haperen, kan het moment ontstaan om afscheid van elkaar te nemen. Dat kan natuurlijk ook om andere redenen ontstaan, zoals bij reorganisatie. De werkgever is dan wettelijk verplicht om de overstap naar nieuw werk elders te helpen faciliteren. Outplacementbegeleiding kan daarbij een goede interventie zijn.

 

Tijdens outplacementbegeleiding brengen we in kaart wie iemand is, vanuit welke waarden en drijfveren iemand leeft en werkt, hoe hij het beste functioneert, wat de randvoorwaarden voor werk zijn en eventueel welke aanvullende scholing nodig is. Vervolgens bepalen we de best mogelijke koers (eventueel met een plan B) en stellen we een arbeidsmarktstrategie op.

 

De gecoachte medewerker krijgt training in netwerken en solliciteren en ook in het juiste gebruik van social media. Eventueel zijn assessments ook mogelijk. Alles om die nieuwe baan zo snel en goed mogelijk te kunnen veroveren. Soms geeft ontslag aanleiding tot heroverweging van de loopbaankoers. Of tot het onderzoeken van zelfstandig ondernemerschap. Ook daarin bieden wij begeleiding. Bij grotere aantallen boventallige medewerkers kunnen wij voorzien in gecombineerde groeps- en individuele trajecten.

 

Waarom nog coaching als de beslissing is genomen om de medewerker te gaan ontslaan?

Misschien wilt u uw medewerker nog iets van waarde meegeven. Iets positiefs, iets wat hij of zij in een volgende baan kan helpen. De medewerker krijgt inzichten en versterkt vaardigheden die hij kan gebruiken in en op zoek naar een volgende baan.

 

Misschien voor uzelf als organisatie. Wilt u iemand gaan ontslaan op basis van disfunctioneren? De ontslagaanvraag kan pas worden ingediend wanneer de werkgever er alles aan gedaan heeft om goed functioneren te bevorderen. Een voldragen dossier is dan voorwaarde voor ontslag. Door aan te tonen dat er een coachingstraject heeft plaatsgevonden, kunt u laten zien dat u wel degelijk geïnvesteerd heeft in de werknemer.

Ziet u op tegen het voeren van dergelijke ingewikkelde gesprekken? Wij bieden ook de incompany training Voeren van Lastige Gesprekken.

Neem contact met ons op
voor een offerte


Tip: Coaching via de werkgever?

Download de informatie over scholings- /coachingsverplichting of stuur uw leidinggevende de paginalink per mail.