Algemene voorwaarden

 Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
 • diensten: alle door “Sterk op het Werk” aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, training dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord;
 • coachee / cliënt: degene die deelneemt aan een begeleidings-, trainings-, advies- of coachtraject, dat laatste als hij/zij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij “Sterk op het Werk” diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
 2. Niet alleen “Sterk op het Werk” maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door “Sterk op het Werk” uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes

 1. De door “Sterk op het Werk” gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. “Sterk op het Werk” is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij “Sterk op het Werk” beschikbare informatie.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met “Sterk op het Werk” gesloten overeenkomsten leiden voor “Sterk op het Werk” tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij “Sterk op het Werk” gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van “Sterk op het Werk” verlangd kan worden. “Sterk op het Werk” zal de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) naar beste inzicht en vermogen naleven;
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan “Sterk op het Werk” aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan “Sterk op het Werk” worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan “Sterk op het Werk” zijn verstrekt, heeft “Sterk op het Werk” het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
 3. “Sterk op het Werk” is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat “Sterk op het Werk” is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

Artikel 5. Contractduur en opzegging

 1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 2 maanden in acht te nemen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. “Sterk op het Werk” zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal “Sterk op het Werk” de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal “Sterk op het Werk” daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Aan de opdracht zal door “Sterk op het Werk” niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door “Sterk op het Werk” ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft “Sterk op het Werk” houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
 2. “Sterk op het Werk” behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door “Sterk op het Werk” aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
 2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is “Sterk op het Werk” gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van “Sterk op het Werk” en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens “Sterk op het Werk” onmiddellijk opeisbaar zijn;
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
 6. Als van “Sterk op het Werk” meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan “Sterk op het Werk” voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 10. Incassokosten

In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door “Sterk op het Werk” aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan “Sterk op het Werk” buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

 1. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt “Sterk op het Werk” aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door “Sterk op het Werk” wordt voldaan.
 2. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt “Sterk op het Werk” aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. “Sterk op het Werk” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van “Samen naar Resultaat”
 2. De aansprakelijkheid van “Sterk op het Werk” is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,
 4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door “Sterk op het Werk” of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor “Sterk op het Werk” aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door “Sterk op het Werk” afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat “Sterk op het Werk” in verband met die verzekering draagt.
 5. Elke aansprakelijkheid van “Sterk op het Werk” voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

 1. “Sterk op het Werk” heeft het recht om, met opgave van reden, een cursus, training, begeleidings-of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan “Sterk op het Werk” betaalde bedrag;
 2. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of coachtraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;
 3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject kosteloos geschieden.
 4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject is “Sterk op het Werk” gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject te voldoen.
 5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van “Sterk op het Werk”, anders rechtvaardigen.
 6. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is “Sterk op het Werk” gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 13. Persoonsgegevens & Privacy

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met “Sterk op het Werk” wordt aan “Sterk op het Werk” toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevensDeze persoonsgegevens zal “Sterk op het Werk” uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
 2. Persoonsgegevens worden verwerkt voor inhoudelijke en financiële doeleinden. Voor een volledig overzicht van het verwerken van persoonsgegevens, verwijzen wij naar ons privacybeleid, te vinden op de website sterkophetwerk.nu/privacy

Artikel 14. Geschillenbeslechting

 1. Op iedere overeenkomst tussen “Sterk op het Werk” en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen “Sterk op het Werk” gevestigd is.